Algemene voorwaarden

1. Inschrijving

Bij inschrijving wordt bij ons geen inschrijfkosten gerekend en ontvangt u een kleine attentie.

2. Abonnement opzeggen

Wanneer uw abonnementstermijn is verstreken, is het abonnement maandelijks opzegbaar. Er geldt altijd 1 kalendermaand als opzegtermijn. 

De datum van opzegging is bepalend voor de afhandeling.

3. Pauzeren abonnement

In overleg kan er een regeling getroffen worden voor het pauzeren van het abonnement, dit dient per mail te worden aangevraagd.

4. Lidmaatschapsgelden

Betaling van uw lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso per bank / giro of bij vooruitbetaling ineens. Het verschuldigde bedrag dient eerst voldaan te worden alvorens er gesport kan worden. In geval van wanbetaling zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering voor rekening van het betreffende lid. Na herhaalde wanbetaling behoudt het centrum zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de totaal nog openstaande lidmaatschapsgelden op te eisen. Restitutie van de contributie is nooit mogelijk.

5. Wijzigingen

By Simone behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld  tariefswijzigingen, algemene voorwaarden, openingstijden, invulling van de lessen. By Simone kan bij ziekte van haar instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden beslissen om voorkomende lessen te laten vervallen, wij zullen er echter alles aan doen om desbetreffende lessen op te vangen. 

6. Verantwoording

Het gebruik van de accommodatie is geheel op eigen risico. By Simone is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van voorwerpen. Bij diefstal of toegebrachte schade wordt aangifte gedaan bij de politie. Het betreffende lid wordt aansprakelijk gesteld en direct geroyeerd. In de sportruimte kan u spullen kwijt in de genummerde vakjes. Het gebruik van de genummerde vakjes is voor eigen verantwoordelijkheid.

7. Gesloten

By Simone kan op erkende feestdagen gesloten zijn. Tijdens de zomervakantie blijft het centrum open. By Simone behoudt zich het recht voor om het lesschema en de openingstijden aan te passen. U wordt daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. Gedragsregels

By Simone heeft het recht om de toegang te weigeren aan degene die zich schuldig maakt aan wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengt. Onder wangedrag wordt bijvoorbeeld verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag, discriminatie, vernieling, vervuilen van de accommodatie en/of omgeving. 

Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te worden opgevolgd. Telefoneren is alleen toegestaan in de koffieruimte.

9. Kledingbeleid

By Simone hanteert gepaste schone sportkleding en schoenen als norm.

10. Persoonsgegevens

By Simone verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 By Simone verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van by Simone en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van by Simone.

 Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. By Simone kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan by Simone. 

Om veiligheidsredenen maakt by Simone gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de Club 24 uur per dag te observeren.Video- en audiotoezicht is beperkt tot het buiten terrein voor en achter het hek en ingang en is niet aanwezig in de sportzaal, koffieruimte en het toilet.

Meer informatie?